STT HỌ TÊN LỚP SĐT Cấp Độ Reading
…/47
Listening
…/22
Speaking
…/30
vòng thi phụ…/35 Total
…/99
Prize
1 Hiền Anh Tiger 5 0944745059 F 32 19 28 79 1st
3 Gia Phong Lion 3 0912142060 F 36 16 25 34 111 2nd
2 Hoàng Minh Lion 6 01687616055 F 35 19 23 30 107 3rd
4 Quang Minh Tiger 5 0986983334 F 32 19 22 73 KK
5 Quang Trung Cat 3 0903279601 F 31 20 22 73 KK