LỚP RABBIT 8: Ngày khai giảng 11/03/2018

Thời gian học: Chủ Nhật ( 16h00 -18h00)

Giáo trình:  Phonics 2