family-and-friends-1-class-book 81-k9TkmWjL oxford-family-and-friends-3-class-book-1-638 FF4 FamilyAndFriends5

Độ tuổi Giáo trình Thời lượng Thời gian học Giáo viên Học phí/tháng
8 – 13 tuổi Family & Friends 1 4 tháng x 2 2 buổi / tuần 45”GVNN/tuần 575 000 vnd/tháng
Family & Friends 2 4 tháng x 2 2 buổi / tuần 45”GVNN/tuần 600 000 vnd/tháng
Family & Friends 3 4 tháng x 2 2 buổi / tuần 1h15” GVNN/tuần 725 000 vnd/tháng
Family & Friends 4 4 tháng x 2 2 buổi / tuần 1h15” GVNN/tuần 725 000 vnd/tháng
Family & Friends 5 4 tháng x 2 2 buổi / tuần 1h15” GVNN/tuần 725 000 vnd/tháng