Little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. – Elbert Hubbard

Thêm một chút bền bỉ, thêm một chút nỗ lực và tưởng chừng như là thất bại vô vọng là có thể biến thành thành công rực rỡ.

Little (adj) – /ˈlɪt̬.əl/: một chút, một ít

Persistence (n) – /pɚˈsɪs.təns/: sự cứng cỏi, sự bền bỉ

Effort (n) – /ˈef.ɚt/: nỗ lực

Hopeless (n)- /ˈhoʊp.ləs/: sự vô vọng

Glorious (adj) – /ˈɡlɔːr.i.əs/: huy hoàng, vinh quang

-st-