Every hour of lost time is a chance of future misfortune. – Bonaparte Napoleon

Mỗi một giờ mất đi là một dịp cho sự rủi ro ở tương lai.

Hour (n) – /aʊr/: giờ

Chance (n) – /tʃæns/: cơ hội, dịp

Future (n)- /ˈfjuː.tʃɚ/: tương lai

Misfortune (n) – /ˌmɪsˈfɔːr.tʃən/: rủi ro, sự đen đủi