We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly. Sam Keen

Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.

Come (v) – /kʌm/: tới, đến ( ở đây có thể dịch có mặt trên đời)

Find (v) – /faɪnd/: tìm kiếm

Perfect (adj) – /ˈpɝː.fekt/: hoàn hảo

Imperfect (adj) – /ɪmˈpɝː.fekt/: không hoàn hảo