“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all.” – J.K. Rowling

“Không thể nào sống mà không vấp ngã vì điều gì đó, trừ khi bạn sống quá cẩn trọng như thể là bạn bạn chưa từng sống bao giờ vậy”

Impossible (adj) – /ɪmˈpɑː.sə.bəl/: không thể, không có khả năng

Fall at (phrasal verb) – /fɑːl.æt/: ngã vì (điều gì)

Cautious (adj) – /ˈkɑː.ʃəs: cẩn thận, cẩn trọng

As well as – /əz. wel. əz/: như là, như thể là