“In order to succeed, we must first believe that we can.”  – Nikos Kazantzakis –

Để thành công, trước hết chúng ta phải tin rằng mình có thể.

In order to: để làm việc gì đó

Succees (v) – /səkˈses/: thành công

Believe (v) – /bɪˈliːv/: tin tưởng