A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. – Heather Pryor

Người bạn tốt thật sự là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

True (adj)/truː/: chân thực, thật

Friend (n)/frend/: bạn bè

Reach for (phrasal verb)/riːtʃ/: nắm lấy, với lấy

Touch (v)/tʌtʃ/: chạm tới