If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects. – Albert Enstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc đời vui vẻ, hãy gắn mong muốn ấy vào một mục đích, chứ không phải vào người nào hay vật nào đó.

Tie(v) – /taɪ/: gắn chặt vào, buộc vào

Goal(n) – /ɡoʊl/: cái đích

Object(n) – /ˈɑːb.dʒɪkt/: đồ vật, đối tượng, vật thể.