Living without an aim is like sailing without a compass – J. Ruskin

Sống mà không có mục đích giống như đi thuyền mà không có la bàn.

Live (v) – /lɪv/: sống

Aim (n) – /eɪm/: mục đích

Sail (v) – /seɪl/: chèo thuyền, đi thuyền

Compass (n) – /ˈkʌm.pəs/: la bàn

-st-