CONGRATULATIONS !!!! Chúc mừng các con đã đạt kết quả tốt trong khóa học vừa qua  😛 😛

TIẾN MINH – TIGER1

LINH ĐAN – CAT 5 BẢO CHÂU – TIGER 8 THU TRANG – CAT 3
TRÍ DŨNG – LION 3QUỲNH TRANG – TIGER 6THANH HẰNG – CAT 9TRUNG DŨNG – CAT 1BẢO LONG – RABBIT 3